Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) Kapitel I.

Denne konsoliderede version af lov om nukleare anlæg (atomanlæg) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 170 af 16. maj 1962,
som ændret ved lov nr. 332 af 19. juni 1974 og lov nr. 69 af 04. februar 2004

Kapitel I. Definitioner m.v.
§ 1

I denne lov forstås ved:

 • a) (Ophævet)

 • b) (Ophævet)

 • c) (Ophævet)

 • d) nukleart anlæg eller anlæg:

  • 1) reaktoranlæg,

  • 2) fabrik til fremstilling eller behandling af nuklear substans,

  • 3) fabrik til adskillelse af isotoper i nukleart brændsel,

  • 4) fabrik til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel,

  • 5) anlæg til opbevaring af nuklear substans, bortset fra midlertidig opbevaring under transport, samt

  • 6) efter statsministerens bestemmelse andet anlæg, hvori der findes nukleart brændsel eller radioaktivt produkt;

 • e) (Ophævet)

 • f) (Ophævet)

 • g) (Ophævet)

 • h) (Ophævet).

§ 2

Nukleart anlæg eller brændsel samt radioaktivt produkt, som kun frembyder ringe fare, kan efter statsministerens bestemmelse helt eller delvis undtages fra bestemmelserne i denne lov.

§ 3

(Ophævet)