14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøvurderingsloven § 23

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 For projekter omfattet af § 15, stk. 1, skal myndigheden forud for bygherrens udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 2 Myndigheden udarbejder udtalelsen nævnt i stk. 1 under hensyntagen til de oplysninger, som bygherren har fremlagt, navnlig oplysningerne om projektets særlige karakteristika, jf. § 18, herunder dets placering og tekniske kapacitet og dets forventede indvirkning på miljøet, og de under høringen fremkomne kommentarer og bemærkninger.

•••

Stk. 3 For projekter på havområdet, jf. § 17, stk. 3 og 4, afgiver myndigheden kun udtalelse efter reglerne i stk. 1 og 2, hvis bygherren anmoder herom.

•••

Stk. 4 Myndigheden kan, hvis bygherren anmoder herom, undlade at afgive udtalelse efter stk. 1 og 2, hvis myndigheden finder det ubetænkeligt i forhold til det konkrete projekt.

•••

Stk. 5 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af udtalelsen efter stk. 1 og 2 og om myndighedens afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

•••
profile photo
Profilside