14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelser, der træffes efter denne lov, eller i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til § 15,

  • 2) anvender tilskud efter denne lov i strid med vilkår for tilskuddets anvendelse,

  • 3) undlader at udlevere eller indsende den dokumentation eller afgive de oplysninger, som den pågældende har pligt til at udlevere eller indsende i henhold til § 17,

  • 4) undlader at give tilsynsmyndigheden adgang til virksomheder m.v., som har modtaget tilsagn om tilskud efter loven, jf. § 17, eller

  • 5) undlader at yde tilsynsmyndigheden vejledning og bistand ved tilsynets gennemførelse efter § 17, stk. 2.

•••

Stk. 2 I regler, som fastsættes efter § 10 og § 17, stk. 5, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller vilkår fastsat efter reglerne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside