14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Tilskud i henhold til denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

  • 1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet,

  • 2) vilkår for tilskud ikke overholdes eller

  • 3) tilskudsmodtager ikke overholder sine pligter efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 2 Miljøministeren afgør spørgsmål om bortfald af tilskud efter stk. 1 og kan i den forbindelse bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales.

•••

Stk. 3 Skal et udbetalt tilskud helt eller delvis tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage senere. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen med den rente, der er fastsat i § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For rykkerskrivelser efter første påkrav betales 100 kr.

•••
profile photo
Profilside