14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Loven træder i kraft den 15. februar 2015, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3, og § 19, stk. 6, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne skal træde i kraft på forskellige tidspunkter.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen træffer i 2015 beslutning om anvendelse af den tilskudsbevilling, der er fastsat på den årlige finanslov, alene på grundlag af miljøministerens prioriteringer af miljømæssige udfordringer og indkaldelsen af projektansøgninger i 2015.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen træffer i 2015 beslutning om anvendelse af den på årets finanslov fastsatte bevilling til aktiviteter som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 1-3, alene på grundlag af miljøministerens prioriteringer af miljømæssige udfordringer.

•••

Stk. 5 Loven finder ikke anvendelse på indkaldelse af projektansøgninger og annoncering af indkaldelse af ansøgninger i 2015. For indkaldelse af projektansøgninger og annoncering af indkaldelse af ansøgninger i 2015 finder reglerne i miljøministerens bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi anvendelse.

•••

Stk. 6 Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger om tilskud modtaget før den 1. januar 2015 og på tilsagn om tilskud meddelt efter reglerne i miljøministerens bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi. For disse ansøgninger og tilsagn om tilskud finder reglerne i miljøministerens bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi anvendelse.

•••
profile photo
Profilside