Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union_invalid

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. februar 2020, jf. bekendtgørelse nr. 74 af 30/1 2020.

Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Lov nr. 268 af 26. marts 2019

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Lovens formål
§ 1

Formålet med denne lov er midlertidigt at videreføre rettigheder efter EU-retten for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Definitioner
§ 2

I denne lov forstås ved:

  • 1) Statsborger i Det Forenede Kongerige: En statsborger i Det Forenede Kongerige som defineret i den nye erklæring fra regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland af 31. december 1982 vedrørende definitionen af udtrykket statsborgere sammen med erklæring nr. 63 af 13. december 2007, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

  • 2) Udtrædelsestidspunktet: Tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.
§ 3

Lov om kommunale og regionale valg finder anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, idet de pågældende personer stilles, som om de fortsat var statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

Valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i Danmark m.v.
§ 4

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet finder anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, idet de pågældende personer stilles, som om de fortsat var statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 5

Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 § 6 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 6

(Udeladt)

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.