Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 352 af 6. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 19. juni 2012

§ 9

Fremsætter menighedsrådet eller en af præsterne ønske derom, eller anser biskoppen det for påkrævet, kan biskoppen efter forhandling med menighedsrådet og præsterne fastsætte regler om præsternes betjening af menigheden eller menighederne, herunder om opdeling af pastoratet i områder, og om præsternes adgang til brug af kirken eller kirkerne. Sådanne regler skal altid fastsættes, når pastoratet opdeles i områder.

Stk. 2 Biskoppens afgørelser efter stk. 1 kan af de berørte menighedsråd og præster påklages til ministeren for ligestilling og kirke.