14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Markedsføringsloven § 25

Lov om markedsføring paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af markedsføringsloven og bygger på lov nr. 426 af 03. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden fører navnlig ud fra hensynet til forbrugerne tilsyn med, at loven og regler udstedt i medfør af loven overholdes.

•••

Stk. 2 Forbrugerombudsmanden kan fra enhver kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for Forbrugerombudsmandens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Forbrugerombudsmanden kan kræve oplysningerne meddelt inden for en kort frist, når det gælder sammenlignende reklame, eller når det efter omstændighederne skønnes påkrævet.

•••

Stk. 3 Forbrugerombudsmanden udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for et tidsrum på op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte periode kan kun ske efter fornyet opslag. Ved genudnævnelse finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse. Forbrugerombudsmanden kan kun afskediges uden ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uegnet til at forblive i stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive dommer.

•••

Stk. 4 Forbrugerombudsmandens afgørelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om Forbrugerombudsmandens virksomhed. Forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside