14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Markedsføringsloven § 24

Lov om markedsføring paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af markedsføringsloven og bygger på lov nr. 426 af 03. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Handlinger i strid med loven kan forbydes ved dom. I forbindelse hermed eller senere kan der ved dom gives sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre

  • 1) forbuddets overholdelse, herunder ved bestemmelse om, at aftaler, som indgås i strid med et forbud, er ugyldige, og

  • 2) genoprettelse af den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand, herunder om tilintetgørelse eller tilbagekaldelse af produkter og om udsendelse af oplysninger eller berigtigelse af angivelser.

•••

Stk. 2 Handlinger i strid med loven er erstatningsansvarspådragende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

•••

Stk. 3 Den, der forsætligt eller uagtsomt krænker eller uberettiget udnytter en andens ret i strid med loven, skal betale et rimeligt vederlag herfor.

•••

Stk. 4 Foreligger der hverken forsæt eller uagtsomhed, skal den, der har krænket eller udnyttet en ret i strid med loven, betale et vederlag efter stk. 3, i det omfang det skønnes rimeligt.

•••
profile photo
Profilside