Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1878 af 29. december 2015

§ 10

Loven træder i kraft den 1. november 2012, jf. dog stk. 2. Dog træder § 1, stk. 4 og 5, og § 9 i kraft den 1. september 2012.

Stk. 2 § 11 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.