Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser § 15

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 134 af 25. februar 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 14. august 2015,
som ændret ved lov nr. 706 af 08. juni 2018 og lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 15

Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelse af denne lov. Reglerne om Finanstilsynet og ansatte i Finanstilsynet i §§ 344-356 i lov om finansiel virksomhed og §§ 174, 259-262, 267-271, 273-278 og 280-303 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Faglige organisationer og arbejdsgivere omfattet af loven og virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets tilsyn efter loven.