LER-loven § 13

Denne konsoliderede version af lER-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Ledningsejerregistret

Lov nr. 564 af 10. maj 2022

§ 13

En ledningsejer eller ejer af infrastruktur, der er registreret i Ledningsejerregistret i henhold til § 6, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 6, stk. 3, skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger eller oplysninger om infrastrukturen efter § 10, jf. dog stk. 2. Ledningsejeren skal opfylde kravene til ledningsoplysningerne fastsat i medfør af § 10, stk. 4 og 5.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan under særlige omstændigheder efter ansøgning fra en ledningsejer tillade ledningsejeren at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget, eller indgå en aftale om påvisning.

Stk. 3 En ledningsejer, der har fået dispensation efter stk. 2, skal ikke opfylde kravene til ledningsoplysninger fastsat i medfør af § 10, stk. 4 og 5, men skal udlevere de nødvendige ledningsoplysninger, jf. § 10, stk. 3. En forespørgsel om ledningsoplysninger anses for kommet frem til ledningsejeren, når Ledningsejerregistret har gjort forespørgslen tilgængelig for ledningsejeren.

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan ledningsejeren skal ansøge om tilladelse til at udlevere oplysninger efter stk. 2 og 3, herunder om, at ledningsejeren skal ansøge via den digitale selvbetjeningsløsning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stiller til rådighed på Ledningsejerregistrets hjemmeside. LER-bekendtgørelsen