14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Opgørelse af skader på bygninger foretages efter de for brandforsikring af bygninger sædvanlige regler. Totalskade på bygninger, der er eller kunne have været antaget til fuld- og nyværdiforsikring, opgøres på grundlag af genopførelsesværdien. For andre bygninger opgøres totalskade på grundlag af genopførelsesværdien med passende fradrag for slid og ælde, jfr. forsikringsaftalelovens § 37.

•••

Stk. 2 Skader på løsøre opgøres efter de i samme lov fastsatte regler, uanset om disse er fraveget i en forsikringsaftale mellem skadelidte og et forsikringsselskab.

•••

Stk. 3 Skyldig erstatning forrentes, indtil den dag beløbet kan hæves, med en årlig rente, der udgør 1 pct. mere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. Det samme gælder de påløbne renter.

•••

Stk. 4 For den tid, i hvilken ejeren lider væsentligt tab ved afsavn af en bygning, ydes der ud over den i stk. 3 fastsatte rente en rente på indtil 3 pct. årligt af den skyldige erstatning. Afsavnsgodtgørelse kan dog ikke ydes, hvis tabet kunne være undgået ved fremskyndelse af udbedringen, eller hvis ejeren opnår dækning for tabet gennem den i stk. 3 fastsatte rente.

•••
profile photo
Profilside