14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Erstatning kan først kræves udbetalt 1/2 år efter, at opkrævningen af forsikringsbidrag har fundet sted. Erstatningen kan kun kræves udbetalt med beløb svarende til forholdet mellem samtlige til forbundet indgåede bidrag og samtlige indtrådte skader på tidspunktet for bidragsberegningen.

•••

Stk. 2 Forbundets bestyrelse skal sikre sig, at erstatning for tab opstået ved krigsskade på fast ejendom bliver anvendt til ejendommens genopbygning. Bestyrelsen kan dog fritage herfra, såfremt den skønner, at forholdene taler derfor. Fritagelsen kan betinges af afkortning i erstatningssummen, hvis den sikrede ellers ville opnå en urimelig vinding.

•••
profile photo
Profilside