14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 655 af 07. juni 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 I selskaber omfattet af loven, hvor der deltager kommuner, må højst 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stamme fra salg til andre end kommuner. I selskaber omfattet af loven, hvor der deltager regioner, må højst 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stamme fra salg til andre end regioner. I selskaber omfattet af loven, hvor der deltager kommuner og regioner, må højst 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stamme fra salg til andre end kommuner og regioner.

•••

Stk. 2 Hvis mere end 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stammer fra salg til andre, jf. stk. 1, skal en kommune eller region afhænde sine ejerandele i selskabet. En eller flere af de private ejere, jf. § 4, stk. 1, har ret til at bestemme, at kommunen eller regionen skal lade sig indløse af disse ejere. De private ejere i et selskab, jf. § 4, stk. 1, skal købe kommunen eller regionens ejerandele, hvis det ikke har været muligt for kommunen eller regionen at afhænde sine ejerandele på anden måde, medmindre der træffes beslutning om opløsning af selskabet.

•••

Stk. 3 Indløsningen i medfør af stk. 2, 2. og 3. pkt., skal ske til markedspris. Hvis der ikke kan opnås enighed om indløsningskursen, fastsættes denne af en uvildig, sagkyndig vurderingsmand, jf. aktieselskabslovens § 6 b. Vurderingsmandens afgørelse kan indbringes for domstolene. Sag herom skal være anlagt senest 3 måneder efter modtagelsen af vurderingsmandens erklæring.

•••

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde give et selskab tilladelse til at fravige stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside