Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2022

Lov nr. 325 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 325 af 31. marts 2020,
som ændret ved lov nr. 287 af 27. februar 2021

§ 1

Social- og indenrigsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om kommuners og regioners indkøb med henblik på at give kommuner og regioner samme beføjelser og pligter i forbindelse med håndteringen af covid-19 som statsinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af de statslige bevillings- og regnskabsregler. Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 2 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan fravige anden lovgivning og regler fastsat i medfør heraf.