14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunale internationale grundskoler § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 599 af 20. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Alle udgifter til kommunale internationale grundskoler påhviler kommunerne, jf. dog stk. 2, 6 og 7.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. § 1, stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end ét barn i skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og helt eller delvist fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne, der er fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling, gælder tilsvarende ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.

•••

Stk. 3 Folkeskolelovens § 50 a om digital selvbetjening i forbindelse med ansøgninger om helt eller delvist økonomisk fripladstilskud gælder tilsvarende for kommunale internationale grundskoler.

•••

Stk. 4 Har en person, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp i henhold til §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, undladt at betale for skolefritidsordningen, jf. § 1, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen tilbageholde den fremtidige månedlige betaling i den fremtidige uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

•••

Stk. 5 Restancer vedrørende betaling for skolefritidsordningen, jf. § 1, stk. 3, kan inddrives ved modregning i børne- og ungeydelsen efter regler fastsat i lov om en børne- og ungeydelse.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældre til elever, som deltager i undervisning i fritiden.

•••

Stk. 7 Folkeskolelovens § 50, stk. 5-9, om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser gælder tilsvarende for kommunale internationale grundskoler.

•••
profile photo
Profilside