14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Københavns Lufthavne A/S

Lov nr. 428 af 13. juni 1990, jf.
lovbekendtgørelse nr. 517 af 09. juni 2000,
som ændret ved lov nr. 278 af 20. april 2005

Denne konsoliderede version af lov om Københavns Lufthavne A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Københavns Lufthavne A/S

§1 Trafikministeren opretter et selskab, hvis aktiekapital indskydes af staten.

Stk. 2 Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 900 mio. kr.

§2 Selskabet overtager driften af Københavns Lufthavn, Kastrup, og Københavns Lufthavn, Roskilde.

Stk. 2 Selskabet overtager lufthavnenes faste ejendomme med tilhørende bygninger og andre faste anlæg samt løsøre.

Stk. 3 Selskabet indtræder ved overtagelsen af de to lufthavne i samtlige statsvirksomheden Københavns Lufthavnsvæsens rettigheder og forpligtelser.

Stk. 4 Selskabet indbetaler kontant 1.200 mio. kr. til statskassen. Beløbet reguleres med de på finansloven for 1990 ikke afholdte anlægsinvesteringer samt den ændring i driftsresultatet, som kan konstateres pr. 1. oktober 1990.

§3 Finansministeren bemyndiges til på statens vegne at afhænde aktier i selskabet. Der kan tegnes medarbejderaktier.

§§4-5 (Ophævet)

§6 For selskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§7 De statstjenestemænd, der ved selskabets overtagelse af driften gør tjeneste ved Københavns Lufthavnsvæsen, bevarer deres ansættelsesforhold til staten.

Stk. 2 Selskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i selskabet.

Stk. 3 Selskabet er i forhold til staten forpligtet til at beskæftige de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, men som fortsat ønsker at gøre tjeneste ved lufthavnene i Kastrup og Roskilde.

Stk. 4 Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Stk. 5 Selskabet refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 4, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

Stk. 6 De tjenestemænd, der omfattes af stk. 1 og stk. 4, har på lige fod med selskabets øvrige medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til aktieselskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen, jf. aktieselskabslovgivningens bestemmelser herom.

§8 Lov nr. 109 af 11. marts 1981 om Københavns Lufthavnsvæsen ophæves.

§9 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, dog fastsætter trafikministeren tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 8.

profile photo
Profilside