Lov om Københavns Lufthavne A/S

Denne konsoliderede version af lov om Københavns Lufthavne A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 428 af 13. juni 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 09. juni 2000,
som ændret ved lov nr. 278 af 20. april 2005

§ 1

Trafikministeren opretter et selskab, hvis aktiekapital indskydes af staten.

Stk. 2 Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 900 mio. kr.

§ 2

Selskabet overtager driften af Københavns Lufthavn, Kastrup, og Københavns Lufthavn, Roskilde.

Stk. 2 Selskabet overtager lufthavnenes faste ejendomme med tilhørende bygninger og andre faste anlæg samt løsøre.

Stk. 3 Selskabet indtræder ved overtagelsen af de to lufthavne i samtlige statsvirksomheden Københavns Lufthavnsvæsens rettigheder og forpligtelser.

Stk. 4 Selskabet indbetaler kontant 1.200 mio. kr. til statskassen. Beløbet reguleres med de på finansloven for 1990 ikke afholdte anlægsinvesteringer samt den ændring i driftsresultatet, som kan konstateres pr. 1. oktober 1990.

§ 3

Finansministeren bemyndiges til på statens vegne at afhænde aktier i selskabet. Der kan tegnes medarbejderaktier.

§§ 4-5

(Ophævet)

§ 6

For selskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 7

De statstjenestemænd, der ved selskabets overtagelse af driften gør tjeneste ved Københavns Lufthavnsvæsen, bevarer deres ansættelsesforhold til staten.

Stk. 2 Selskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i selskabet.

Stk. 3 Selskabet er i forhold til staten forpligtet til at beskæftige de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, men som fortsat ønsker at gøre tjeneste ved lufthavnene i Kastrup og Roskilde.

Stk. 4 Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Stk. 5 Selskabet refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 4, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

Stk. 6 De tjenestemænd, der omfattes af stk. 1 og stk. 4, har på lige fod med selskabets øvrige medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til aktieselskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen, jf. aktieselskabslovgivningens bestemmelser herom.

§ 8

Lov nr. 109 af 11. marts 1981 om Københavns Lufthavnsvæsen ophæves.

§ 9

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, dog fastsætter trafikministeren tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 8.