14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 716 af 25. juni 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. maj 2020

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Formål
Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.

§2 Klimarådet
For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsætter klima-, energi- og bygningsministeren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.

Stk. 2 Klimarådet bidrager med uafhængig rådgivning m.v. om omstillingen til et lavemissionssamfund og har følgende hovedopgaver:

 • 1) Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser.

 • 2) Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner.

 • 3) Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.

 • 4) Bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, jf. stk. 6.

Stk. 3 Klima-, energi- og bygningsministeren kan anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige, højt prioriterede problemstillinger m.v. inden for lovens formål.

Stk. 4 Klimarådet skal mindst en gang årligt fremsende og offentliggøre anbefalinger til klima-, energi- og bygningsministeren om klimaindsatsen, jf. stk. 2 og 3, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse og videnskabens anbefalinger om den nødvendige klimaindsats.

Stk. 5 Klimarådet kan inddrage ekstern ekspertise i sit arbejde, herunder etablere ekspertbaserede ad hoc-udvalg, når rådet ikke selv besidder den nødvendige sagkundskab, ligesom rådet vil kunne få udarbejdet eksterne analyser m.v.

Stk. 6 Til brug for Klimarådets arbejde med at høre og inddrage relevante parter m.v. i medfør af stk. 2, nr. 4, etablerer Klimarådet en interessentgruppe med repræsentanter fra relevante interesseorganisationer, brancheforeninger, virksomheder, ngo’er, kommuner, regioner m.v.

Stk. 7 Klimarådet offentliggør en årlig arbejdsplan for rådets opgaver.

Stk. 8 Klimarådet fastsætter en forretningsorden.

§3 Klimarådet består af 1 formand og 6 øvrige medlemmer.

Stk. 2 Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø eller natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise. Formanden udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren, og de øvrige medlemmer udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren efter høring af relevante ministerier.

Stk. 3 Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et af de øvrige medlemmer udtræder af rådet før periodens udløb, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

§4 Klimarådet bistås af et sekretariat.

Stk. 2 Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, som udnævnes af klima-, energi- og bygningsministeren efter indstilling fra Klimarådets formand.

§5 Klimapolitisk redegørelse
Klima-, energi- og bygningsministeren udarbejder en årlig klimapolitisk redegørelse til Folketinget, der indeholder følgende:

 • 1) Historisk drivhusgasudledning fordelt på sektorer.

 • 2) Fremskrivninger for drivhusgasudledninger.

 • 3) Planlagte klimatiltag og virkemidler og forventet fremtidig effekt heraf.

 • 4) Beskrivelse af og status for opfyldelse af nationale klimamålsætninger.

 • 5) Beskrivelse af og status for opfyldelse af internationale klimaforpligtelser.

 • 6) Klimarådets anbefalinger m.v. til klima-, energi- og bygningsministeren.

 • 7) Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse for og stillingtagen til Klimarådets anbefalinger m.v.

§6 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 1, § 2, stk. 2-7, og § 5 træder i kraft den 1. januar 2015.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside