14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Klagenævnet for Udbud § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klagenævnet for udbud og bygger på lovbekendtgørelse nr. 593 af 02. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 En kontrakt, der er omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal erklæres for uden virkning, hvis

  • 1) en ordregiver i strid med udbudsloven eller EU-udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. dog § 4,

  • 2) kontrakten er indgået i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 og 2, , eller kontrakten er indgået i en periode, hvor en klage har opsættende virkning, jf. § 12, og ordregiveren samtidig har overtrådt udbudsloven eller EU-udbudsreglerne på en måde, der har påvirket klagerens mulighed for at få tildelt kontrakten,

  • 3) kontrakten er baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen og er indgået i strid med udbudslovens afsnit II eller III og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdien fastsat i disse regler, jf. dog stk. 2, eller

  • 4) kontrakten er baseret på et dynamisk indkøbssystem og er indgået i strid med udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdien fastsat i disse regler, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 4, kan en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, hvis

  • 1) ordregiveren har fulgt procedurerne i §§ 2 og 3 eller udbudslovens § 171 og

  • 2) ordregiveren finder, at indgåelse af kontrakten baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er sket i overensstemmelse med udbudsloven eller EU-udbudsreglerne.

•••

Stk. 3 En kontrakt, der skal erklæres for uden virkning efter stk. 1, og som ikke er undtaget efter § 4 eller stk. 2, kan opretholdes, hvis det på baggrund af en undersøgelse af alle relevante aspekter må konstateres, at væsentlige hensyn til almenhedens interesser gør det nødvendigt, at kontrakten fortsat skal have virkning.

•••

Stk. 4 Klagenævnet for Udbud orienterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen om afgørelser, som Klage­nævnet for Udbud træffer i medfør af stk. 3.

•••

Stk. 5 Såfremt beslutning om tildeling af en indkøbscentrals rammeaftale ikke er annulleret, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, på tidspunktet for iværksættelse af tildelingsprocedure for en kontrakt på baggrund af rammeaftalen, kan kontrakten ikke erklæres for uden virkning med henvisning til, at indkøbscentralen har begået fejl, jf. dog stk. 1, nr. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside