14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Klagenævnet for Udbud § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klagenævnet for udbud og bygger på lovbekendtgørelse nr. 593 af 02. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr. 593 af 02/06 2016) har man indsat "en" mellem "sket" og "overtrædelse" i først punktum. Det er en fejl, jf. § 1, nr. 7 i lov nr. 618 af 14/06 2011.

§10 Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt der er sket overtrædelse af de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2 og 3. Klagenævnet kan ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og kan ikke tage hensyn til forhold, som ikke er gjort gældende af den pågældende.

•••

Stk. 2 Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvis.

•••

Stk. 3 Klagenævnet kan beslutte, at en sag, der er afvist efter stk. 2, skal optages til behandling, hvis særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde af at nævnet har modtaget nye oplysninger, som skønnes at have væsentlig betydning for vurderingen af sagen.

•••

Stk. 4 Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager et medlem fra formandskabet og et sagkyndigt medlem, jf. dog stk. 6. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag. Antallet af medlemmer fra formandskabet skal i så fald svare til antallet af sagkyndige medlemmer.

•••

Stk. 5 Klagenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende.

•••

Stk. 6 Det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, kan uden medvirken af sagkyndige medlemmer træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter, samt træffe afgørelse om processuelle spørgsmål.

•••
profile photo
Profilside