Lov om internationalt udviklingssamarbejde § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 555 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 1464 af 17. december 2013, lov nr. 1741 af 27. december 2016 og lov nr. 108 af 26. januar 2022

Investeringsfonden for Udviklingslande
§ 9

Formålet med Investeringsfonden for Udviklingslande er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene. Fonden skal anvende relevante internationale standarder for bæredygtighed og samfundsansvar baseret på mellemstatslige aftaler, herunder UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Fonden er en selvejende institution.

Stk. 2 Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde. 

Stk. 3 Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Endvidere udpeges en observatør fra Udenrigsministeriet. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler.

Stk. 4 Fonden kan efter bestyrelsens indstilling foretage udbetaling af udbytte til staten. Ministeren for udviklingssamarbejde fastlægger efter drøftelse med bestyrelsen en udbyttepolitik for fonden.

Stk. 5 De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastsættes i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 6 Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden.

Stk. 7 Stk. 6 gælder også for dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriet efter ordningen i stk. 3, 2. pkt.

Stk. 8 Stk. 6 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.