Lov om internationalt udviklingssamarbejde § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 555 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 1464 af 17. december 2013, lov nr. 1741 af 27. december 2016 og lov nr. 108 af 26. januar 2022

Generelle bestemmelser
§ 2

Det påhviler udviklingsministeren at samordne Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger, der vedrører udviklingspolitiske spørgsmål, og at forvalte den danske stats bilaterale og multilaterale udviklingssamarbejde.