Lov om internationalt udviklingssamarbejde § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 555 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 1464 af 17. december 2013, lov nr. 1741 af 27. december 2016 og lov nr. 108 af 26. januar 2022

Organisation
§ 10

Der etableres et Udviklingspolitisk Råd.

Stk. 2 Udviklingspolitisk Råd skal danne ramme for en løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om gennemførelsen af de opgaver, der i medfør af denne lov er pålagt udviklingsministeren.

Stk. 3 Udviklingsministeren udnævner medlemmerne til Udviklingspolitisk Råd.

Stk. 4 Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.

Stk. 5 Udviklingsministeren udpeger 1 formand blandt Udviklingspolitisk Råds medlemmer.

Stk. 6 Udviklingsministeren fastsætter forretningsordenen for det i stk. 1 nævnte råds virke.