14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Oprettelse af institutioner for forberedende grunduddannelse
Børne- og undervisningsministeren opretter den 1. september 2018 eller snarest derefter institutioner for forberedende grunduddannelse. Ministeren fastsætter det geografiske dækningsområde for institutionen og den geografiske placering af institutioner og tilhørende skoler.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren sammenlægger med virkning fra den 1. august 2019 institutioner oprettet efter stk. 1 med de produktionsskoler, som er beliggende i institutionens geografiske dækningsområde.

•••

Stk. 3 Eksisterende institutioner m.v. overdrager med virkning fra den 1. august 2019 aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser knyttet til uddannelse eller aktivitet, som forberedende grunduddannelse skal træde i stedet for, til den institution oprettet efter stk. 1, som er beliggende i det pågældende geografiske dækningsområde. Børne- og undervisningsministeren fastlægger retningslinjer og en proces herfor under inddragelse af de berørte institutioner.

•••

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde beslutte, at institutioner oprettet efter stk. 1 sammenlægges med produktionsskoler eller får overdraget aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra institutioner, som er beliggende i et andet geografisk dækningsområde.

•••

Stk. 5 Bestyrelserne for produktionsskoler og institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., som skal overdrage aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, træffer senest den 1. november 2018 de foranstaltninger, der kræves herfor. Bestyrelserne underretter samtidig børne- og undervisningsministeren om foranstaltningerne. Børne- og undervisningsministeren kan træffe særlige foranstaltninger, i tilfælde af at en bestyrelse ikke træffer de fornødne foranstaltninger eller ikke overholder frister fastsat efter stk. 6. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere give påbud til bestyrelsen om tilrettelæggelse og varetagelse af opgaverne vedrørende overdragelse til den nye institution.

•••

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren fastsætter en sammenlægnings- og overdragelsesplan, som gælder, indtil der mellem de berørte institutioner er aftalt en konkret plan for sammenlægning og overdragelse, som godkendes af ministeren. Ministeren kan fastsætte en frist for indsendelse af institutionens sammenlægnings- og overdragelsesplan.

•••

Stk. 7 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af åbningsbalancen for institutioner oprettet efter stk. 1.

•••

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren kan efter ansøgning fra institutioner oprettet efter stk. 1 yde tilskud til særlige etableringsomkostninger.

•••
profile photo
Profilside