14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Regnskab og revision
Institutionernes regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Børne- og Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 15, stk. 1.

•••

Stk. 2 Institutionerne skal efter anmodning fra børne- og undervisningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 33, stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 Institutionernes regnskaber er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen for institutionen ansætter en revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, til at udføre revision. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den antagne revisor og om skift af revisor.

•••

Stk. 5 Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale et samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 4 nævnte revisor.

•••

Stk. 6 Regnskaberne opstilles efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren. Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren. Børne- og undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om revision efter stk. 4 og om den antagne revisors kontrol af institutionens oplysninger til brug ved beregning af statstilskud.

•••
profile photo
Profilside