14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Kapitel 2
1
Forarbejder

Kapacitetsstyring og struktur

§4 Kapacitetsstyring
Børne- og undervisningsministeren skal sikre, at kapaciteten på institutionerne har et sådant omfang, at alle, der er berettiget til optagelse på forberedende grunduddannelse, kan optages, og at de optagne kan færdiggøre deres forberedende grunduddannelse i overensstemmelse med forløbsplanen, jf. lov om forberedende grunduddannelse.

Stk. 2 Institutionen skal overalt på institutionen udbyde alle forberedende grunduddannelses uddannelsesspor og tilknyttede basisniveauer. I særlige tilfælde, herunder navnlig for yderområder og landdistrikter, kan dette fraviges.

§5 Institutioners og tilhørende skolers oprettelse og nedlæggelse
Børne- og undervisningsministeren kan oprette nye institutioner eller efter høring af institutionens bestyrelse bestemme, at en eksisterende institution skal oprette nye tilhørende skoler, hvis det er hensigtsmæssigt som følge af et konstateret eller forventet behov for et ændret geografisk udbud af forberedende grunduddannelse. Ved oprettelse af en ny institution fastsætter børne- og undervisningsministeren vedtægten.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren fastsætter et geografisk dækningsområde for institutionen og den geografiske placering af institution og tilhørende skoler inden for dækningsområdet. Børne- og undervisningsministeren kan samtidig ændre andre institutioners dækningsområde, hvis der er behov herfor som følge af oprettelsen.

§6 Børne- og undervisningsministeren kan efter høring af institutionens bestyrelse nedlægge en institution eller bestemme, at en af de tilhørende skoler skal nedlægges, hvis der ikke længere er behov herfor, eller hvis de betingelser, som efter denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf gælder for institutionen, efter en samlet vurdering ikke opfyldes.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan pålægge en institution at optage alle eller en del af de elever, som har påbegyndt forberedende grunduddannelse på en institution eller en tilhørende skole, der nedlægges.

Stk. 3 Nedlægges en institution, tilfalder dens nettoformue statskassen. Gaver skænket til institutionen tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan ændre andre institutioners dækningsområde, hvis der er behov herfor som følge af nedlæggelsen.

Stk. 5 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af formuen efter stk. 3.

§7 Sammenlægning og spaltning af institutioner
Børne- og undervisningsministeren kan efter høring af institutionernes bestyrelser sammenlægge to eller flere institutioner omfattet af loven.

Stk. 2 Ved sammenlægning opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til den fortsættende institution.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren fastsætter et geografisk dækningsområde for den nye, sammenlagte institution og den geografiske placering af institutionen og de tilhørende skoler inden for dækningsområdet. Børne- og undervisningsministeren kan samtidig ændre andre institutioners dækningsområde, hvis der er behov herfor som følge af sammenlægningen.

§8 Børne- og undervisningsministeren kan efter høring af institutionens bestyrelse spalte en institution. Ved spaltningen overdrages aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til en eller flere bestående eller nyoprettede institutioner efter loven.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren fastsætter geografiske dækningsområder for de udspaltede institutioner og den geografiske placering af de nye institutioner og tilhørende skoler inden for de nye dækningsområder. Børne- og undervisningsministeren kan samtidig ændre andre institutioners dækningsområde, hvis der er behov for dette som følge af spaltningen.

§9 Sammenlægning og spaltning efter §§ 7 og 8 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 2 Det er en betingelse for sammenlægning eller spaltning efter §§ 7 og 8, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren godkender den sammenlagte eller spaltede institutions vedtægt.

§10 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om sammenlægning og spaltning efter §§ 7 og 8, herunder regler om opgørelse af aktiver og passiver, og om, at selskabslovens kapitel 15 finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.

profile photo
Profilside