14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse Kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Kapitel 10
1
Forarbejder

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser og territoriale bestemmelser

§58 Ikrafttræden
Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Institutionerne påbegynder udbuddet af forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019 eller snarest derefter.

§59 Oprettelse af institutioner for forberedende grunduddannelse
Børne- og undervisningsministeren opretter den 1. september 2018 eller snarest derefter institutioner for forberedende grunduddannelse. Ministeren fastsætter det geografiske dækningsområde for institutionen og den geografiske placering af institutioner og tilhørende skoler.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren sammenlægger med virkning fra den 1. august 2019 institutioner oprettet efter stk. 1 med de produktionsskoler, som er beliggende i institutionens geografiske dækningsområde.

Stk. 3 Eksisterende institutioner m.v. overdrager med virkning fra den 1. august 2019 aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser knyttet til uddannelse eller aktivitet, som forberedende grunduddannelse skal træde i stedet for, til den institution oprettet efter stk. 1, som er beliggende i det pågældende geografiske dækningsområde. Børne- og undervisningsministeren fastlægger retningslinjer og en proces herfor under inddragelse af de berørte institutioner.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde beslutte, at institutioner oprettet efter stk. 1 sammenlægges med produktionsskoler eller får overdraget aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra institutioner, som er beliggende i et andet geografisk dækningsområde.

Stk. 5 Bestyrelserne for produktionsskoler og institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., som skal overdrage aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, træffer senest den 1. november 2018 de foranstaltninger, der kræves herfor. Bestyrelserne underretter samtidig børne- og undervisningsministeren om foranstaltningerne. Børne- og undervisningsministeren kan træffe særlige foranstaltninger, i tilfælde af at en bestyrelse ikke træffer de fornødne foranstaltninger eller ikke overholder frister fastsat efter stk. 6. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere give påbud til bestyrelsen om tilrettelæggelse og varetagelse af opgaverne vedrørende overdragelse til den nye institution.

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren fastsætter en sammenlægnings- og overdragelsesplan, som gælder, indtil der mellem de berørte institutioner er aftalt en konkret plan for sammenlægning og overdragelse, som godkendes af ministeren. Ministeren kan fastsætte en frist for indsendelse af institutionens sammenlægnings- og overdragelsesplan.

Stk. 7 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af åbningsbalancen for institutioner oprettet efter stk. 1.

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren kan efter ansøgning fra institutioner oprettet efter stk. 1 yde tilskud til særlige etableringsomkostninger.

§60 De første bestyrelser
For hver institution oprettet efter § 59, stk. 1, nedsættes efter de regler herom, som børne- og undervisningsministeren fastsætter i den midlertidige vedtægt, jf. stk. 2, med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter en bestyrelse ud fra de krav om sammensætning og udpegningsret, som følger af § 11, stk. 2 og 3, og § 12, stk. 2-4. Medarbejderrepræsentanter efter § 12, stk. 3, udpeges i forening af de relevante faglige organisationer i dækningsområdet. Udpegning sker blandt alle ansatte på produktionsskoler, der skal sammenlægges med institutionen, og institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., der skal overdrage aktiver, passiver m.v. til institutionen efter § 59. Disse medarbejderrepræsentanters funktion ophører, når medarbejderne på de nye institutioner har udpeget repræsentanter efter § 12, stk. 3. Elevtilforordnede efter § 12, stk. 4, udpeges, når alle deltagere og elever ved produktionsskoler, der skal sammenlægges med institutionen, og institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., der skal overdrage aktiver, passiver m.v. til institutionen efter § 59, er kendt for en given institution.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren fastsætter for hver institution en midlertidig vedtægt, som gælder, indtil der er fastsat og godkendt en vedtægt i overensstemmelse med § 2, stk. 5. I perioden, indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, jf. § 18, varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

Stk. 3 Den første bestyrelse iværksætter og gennemfører ud over de opgaver, der i øvrigt påhviler bestyrelsen efter denne lov, de forberedelser, der er nødvendige, for at institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den første bestyrelses nedsættelse og virksomhed og om kompetenceforholdet mellem bestyrelser og produktionsskoler, voksenuddannelsescentre m.v.

§61 Ansatte, der overføres til institutioner for forberedende grunduddannelse
Institutioner for forberedende grunduddannelse overtager fra eksisterende institutioner m.v., som har uddannelse eller aktivitet, som forberedende grunduddannelse skal træde i stedet for, det personale, som er knyttet til sådan uddannelse eller aktivitet. Børne- og undervisningsministeren fastlægger retningslinjer og en proces herfor under inddragelse af de berørte institutioner og det berørte personales faglige organisationer.

Stk. 2 De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder anvendelse for det i stk. 1 nævnte personale.

Stk. 3 Tjenestemænd overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Bestemmelsen i § 62 finder anvendelse for disse tjenestemænd.

§62 Tjenestemænd, der er ansat ved en afgivende institution, jf. § 59, overgår til ansættelse ved institutionen for forberedende grunduddannelse på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, der er reguleret i tjenestemandslovgivningen og i lovgivningen om kommunalreformen. Beslutning om afskedigelse af en overført tjenestemand og suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af institutionen.

Stk. 2 Tjenestemanden har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af overgang til en institution for forberedende grunduddannelse og har pligt til at underkaste sig de forandringer i tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed, som følger af denne sammenlægning.

Stk. 3 Institutionen for forberedende grunduddannelse afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd, herunder eventuelle udgifter til ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn.

Stk. 4 Klage over en institution for forberedende grunduddannelses beslutning, jf. stk. 1, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for børne- og undervisningsministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter institutionens meddelelse af beslutningen. § 57 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 I tilfælde af en institution for forberedende grunduddannelses ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 6 Staten afholder udgiften til pension til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte, jf. dog stk. 7 og 8.

Stk. 7 Til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, afholder den enkelte institution for forberedende grunduddannelse pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de efter den 1. august 2019 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 8 For de i stk. 1 nævnte tjenestemænd indbetaler institutionerne for forberedende grunduddannelse pensionsbidrag til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler.

§63 Territoriale bestemmelser
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside