Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport § 20

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 412 af 04. april 2022

§ 20

Loven træder i kraft den 6. april 2022.

Stk. 2 Lov nr. 1537 af 19. december 2017 om infrastruktur for alternative drivmidler ophæves.

Stk. 3 Hvis en forvaltningsmyndighed har givet tilladelse eller tilsagn om tilskud til etablering af et offentligt tilgængeligt ladepunkt inden lovens ikrafttræden eller etableringen af et offentligt tilgængeligt ladepunkt er omfattet af en aftale indgået af staten inden lovens ikrafttræden, finder §§ 7-9 alene anvendelse for et sådant ladepunkt, såfremt ladepunktet etableres den 1. juli 2022 eller derefter, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 For et offentligt tilgængeligt ladepunkt, der er omfattet af stk. 3, og som er etableret inden den 1. juli 2022 som følge af en tilladelse givet af en forvaltningsmyndighed eller som følge af en aftale indgået med staten, har §§ 7-9 virkning fra det tidspunkt, hvor aftalen eller tilladelsen udløber, dog senest den 1. januar 2026.

Stk. 5 For et offentligt tilgængeligt ladepunkt, der er omfattet af stk. 3, og som er etableret inden den 1. juli 2022 som følge af et tilsagn om tilskud givet af en forvaltningsmyndighed, har §§ 7-9 virkning fra det tidspunkt, hvor ladepunktet omfattes af en ny tilladelse eller aftale om ret til at virke som operatør af ladepunktet, dog senest den 1. januar 2026.

Stk. 6 For et offentligt tilgængeligt ladepunkt, der er omfattet af en tilladelse eller et tilsagn om tilskud givet af en forvaltningsmyndighed inden lovens ikrafttræden eller af en aftale indgået af staten inden lovens ikrafttræden, kan transportministeren med virkning fra den 1. januar 2026 fastsætte regler om rimelige og ikkediskriminerende priser.

Stk. 7 Tilladelse til etablering af et offentligt tilgængeligt ladepunkt på det offentlige vejareal efter § 80 i lov om offentlige veje m.v., som er givet af vejmyndigheden inden lovens ikrafttræden, udløber senest den 1. januar 2036.

Stk. 8 Regler fastsat i medfør af § 2, stk. 1, 3 og 4, i lov nr. 1537 af 19. december 2017 om infrastruktur for alternative drivmidler forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lovs §§ 10, 11, 12 eller 15.