Etableringskontoloven § 11

Denne konsoliderede version af etableringskontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Lov nr. 222 af 04. juni 1965,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 02. juni 2021

§ 11

I tilfælde af kontohaverens død medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto og iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af dødsåret i den skattepligtige indkomst, jf. 5. pkt. § 9, stk. 3, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. I tilfælde af kontohaverens konkurs medregnes ikke hævede indskud med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af konkursåret i den skattepligtige indkomst i konkursåret. § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Der svares afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 1. pkt. ved dødsfald, såfremt dødsboet ikke skiftes og den længstlevende ægtefælle ikke overtager afdødes indskud på iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser, eller 3. pkt. ved afsigelse af konkursdekret. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget i 1. og 3. pkt. dog 5 pct. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.

Stk. 2 Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto med tillæg efter 5. og 6. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. § 9, stk. 3, 1.-3. pkt., finder tilsvarende anvendelse vedrørende etableringskonto. Der betales ved ophør af kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1 afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 5. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1.-6. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Hvis etablering har fundet sted, skal der dog ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 af indkomsten fra virksomheden. Kontohaveren kan efter reglerne i stk. 4-8 få henstand med betaling af skatter eller afgifter beregnet efter 1.-9. pkt.

Stk. 3 Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, betragtes gevinst og tab på obligationer omfattet af § 14, stk. 2, som realiseret. Værdien på tidspunktet for realisationen efter 1. pkt. træder i stedet for afståelses- eller indfrielsessummen. Endvidere indtræder der beskatning af nettokursgevinster på obligationer omfattet af § 14, stk. 2, der er realiseret i tidligere indkomstår. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1.-3. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Kontohaveren kan efter reglerne i stk. 4-8 få henstand med betaling af skatten efter 1.-4. pkt. Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen m.v.

Stk. 4 Henstand efter stk. 2 eller 3 er betinget af, at der ved fraflytning m.v. afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2. Forlænges oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 14, stk. 1, skal oplysningerne efter skattekontrollovens § 2 og beholdningsoversigt være afgivet inden den nye frist. Henstand efter stk. 3 er endvidere betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse eller indfrielse af obligationer afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 om gevinsten eller tabet på disse.

Stk. 5 Henstandsbeløbet efter stk. 2 eller 3 forfalder til betaling, når fristen for etablering efter § 8 er udløbet, indskud hæves efter § 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs, jf. stk. 1§ 10 finder tilsvarende anvendelse. Endvidere forfalder henstandsbeløb efter stk. 3 til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Det henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter 3. pkt., beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen m.v. En eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder. De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet efter stk. 2 eller 3 og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt.

Stk. 6 Bliver kontohaveren igen skattemæssigt hjemmehørende her i landet, bortfalder pligten til at betale skat eller afgift efter stk. 2 af indskud, der ikke er hævet ved skattepligtens genindtræden. Obligationer omfattet af § 14, stk. 2, hvor der er indtrådt skattepligt efter stk. 3, men som på ny omfattes af skattepligt her i landet, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for tilflytning m.v. Er der på dette tidspunkt fortsat et henstandsbeløb, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de obligationer, som personen fortsat ejer. Handelsværdien nedsættes med henstandsbeløbet omregnet til indkomstgrundlag baseret på en skattesats på 35 pct.

Stk. 7 Afgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, jf. stk. 4, ikke rettidigt, bortfalder henstanden efter stk. 2 eller 3, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt.

Stk. 8 Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af oplysningsfristen som nævnt i stk. 4, jf. stk. 7.

Stk. 9 Hvis en virksomhed i øvrigt ophører eller afhændes, medregnes ikke hævede etableringskontoindskud og etableringskontoindskud, som er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret, jf. dog 4. pkt. Tilsvarende gælder, at hvis kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan anses for opfyldt, medregnes ikke hævede etableringskontoindskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Der svares afgift med 52,50 pct. af iværksætterkontoindskud i det indkomstår, hvor virksomheden er ophørt eller afhændet, eller hvor kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan anses for opfyldt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret m.v., jf. 1. og 2. pkt., på ny etablerer selvstændig virksomhed eller virksomhed i selskabsform, jf. § 5.

Stk. 10 Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang indskuddet overtages af en længstlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens § 43, stk. 4, eller § 80, stk. 2, eller en længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 2.