14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 11A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1149 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11A Er der hævet indskud af den etableringskonto eller iværksætterkonto, der er nævnt i § 4, uden at indskudsbeløbet som angivet i skemaet til pengeinstituttet forlods kan afskrives på aktiver eller anvendes til anskaffelse af aktier eller anparter eller til dækning af afholdte udgifter, medregnes indskudsbeløbet i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Indskudsbeløbet medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på iværksætterkonti, idet der dog svares afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet med tillæg efter 2. pkt. i det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre indskudsbeløbet til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov, eller til dækning af andre afholdte udgifter efter betingelserne i denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele beløbet er anvendt, eller dækning skal ske ved enhver afholdelse af de nævnte udgifter, indtil hele beløbet er anvendt. Indskudsbeløbet kan i sin helhed ligeledes anvendes til anskaffelse af aktier og anparter i et selskab efter betingelserne i denne lov.

•••

Stk. 3 Har forlods afskrivning, dækning af afholdte udgifter eller anskaffelse af aktier eller anparter i et selskab ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning, afholdelse af udgifter eller erhvervelse af aktier eller anparter i et selskab senest kunne foretages.

•••
profile photo
Profilside