14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne

Lov nr. 103 af 20. marts 1970, jf.
lovbekendtgørelse nr. 15 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 (Ophævet)

§2 Miljø- og fødevareministeren kan godkende vedtægter for indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, når vedtægterne indeholder følgende bestemmelser:

  • 1) Foreningens formål skal udelukkende være at foretage indkøb til medlemmerne af maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler, der anvendes i medlemmernes virksomheder. Virksomhederne skal være beliggende i landdistrikterne eller være virksomheder, der er beliggende andetsteds, men virker til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Det indkøbte er undergivet foreningens ejendomsret, indtil købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt, medmindre dette strider mod bestemmelserne i tinglysningslovens § 38.

  • 2) Foreningens bestyrelse består af 5, 7 eller 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

  • 3) Ændring af foreningens vedtægter kræver godkendelse fra miljø- og fødevareministeren.

  • 4) Foreningen skal hvert år til brug for det i § 7 nævnte tilsyn indsende beretning om og regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og er i øvrigt pligtig at meddele alle oplysninger til brug for tilsynet angående foreningens virksomhed og forhold, herunder til dokumentation for, at foreningen ledes i overensstemmelse med denne lov og foreningens vedtægter.

  • 5) Foreningens opløsning ved egen beslutning kræver finansministerens godkendelse, hvis foreningen på tidspunktet for beslutningen er i gæld til statskassen.

  • 6) Ved foreningens opløsning ved egen beslutning eller i medfør af § 7, stk. 3, tilfalder foreningens formue Danske Indkøbsforeningers Landsforening.

Stk. 2 En forening kan efter godkendelse af miljø- og fødevareministeren i vedtægterne fastsætte, at foreningen opnår anden form for sikkerhed for betaling af det indkøbte end den i stk. 1, nr. 1, 3. pkt., nævnte sikkerhed.

§3 Indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne og indkøbsforeninger for mindre jordbrugere indtræder som medlemmer af Danske Indkøbsforeningers Landsforening (landsforeningen), hvis vedtægter skal godkendes af miljø- og fødevareministeren. Samtidig med godkendelsen af vedtægterne ophører Danske Indkøbsforeninger (samvirksomheden).

§4 (Ophævet)

§5 Landsforeningen aflægger hvert år beretning og regnskab til brug for det i § 7 nævnte tilsyn og skal på samme måde som de enkelte foreninger underkaste sig tilsynet med, at foretagendet ledes økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med denne lov.

§6 (Ophævet)

§7 Miljø- og fødevareministeren fører tilsyn med, at foreningerne og landsforeningen anvender lånene på vedtægtsmæssig måde og i det hele virker i overensstemmelse med de i denne lov fastsatte regler og de stadfæstede vedtægter. Ministeren kan fastsætte regler om tilsynets udførelse.

Stk. 2 Ministeren kan henlægge tilsynet til et direktorat under Miljø- og Fødevareministeriet eller efter aftale med finansministeren til Finansstyrelsen. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 3 Hvis en indkøbsforening uden statslån ikke virker i overensstemmelse med loven, de i medfør af loven fastsatte regler og de godkendte vedtægter, kan miljø- og fødevareministeren standse foreningens virksomhed.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan med virkning for indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne og landsforeningen fastsætte regler om revision af regnskaber og om optagelse af andre lån end statslån, som kan anvendes til indkøb i overensstemmelse med lovens formål. Som grundlag for lånoptagningen kan ministeren fastsætte nærmere regler om de nævnte foreningers virksomhed og om fortrinsret for statslånet, herunder regler om foreningernes reservefonde.

§7a Afgørelser truffet i henhold til § 7, stk. 3, eller regler udstedt i medfør af § 7, stk. 4, kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§8 (Ophævet)

§9 Vil to eller flere indkøbsforeninger ved sammenlægning danne en ny indkøbsforening ved overtagelse af samtlige de pågældende foreningers aktiver og passiver, kan beslutning herom vedtages på de enkelte foreningers generalforsamling. Ved denne indvarsling, der skal ske skriftligt til hvert medlem, skal det angives, at der stilles forslag om sammenlægning af foreningen med en anden eller andre navngivne indkøbsforeninger, og at udkast til vedtægter og regnskab over den nye forenings aktiver og passiver er fremlagt til gennemsyn på et nærmere angivet sted. På generalforsamlingen kan der træffes beslutning om sammenlægningen, medmindre mere end en femtedel af foreningens medlemmer nedlægger indsigelse herimod enten ved fremmødet på generalforsamlingen eller ved skriftlig protest forinden.

Stk. 2 Ethvert medlem, der har nedlagt indsigelse mod sammenlægningen, kan inden en frist på 3 måneder efter generalforsamlingsbeslutningen udtræde af foreningen med øjeblikkeligt varsel, uden at dette berører medlemmets ret til at afdrage restkøbesummen i overensstemmelse med købekontrakten, når denne er oprettet, inden den i stk. 1 omhandlede indvarsling er modtaget. Denne bestemmelse skal indeholdes i nævnte indvarsling.

Stk. 3 Sammenlægningen er først gyldig, når den er godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet.

§10 (Ophævet)

§11 Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1970.

profile photo
Profilside