14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om hold af dyr § 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hold af dyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 06. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

  • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne eller vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Den Europæiske Union om forhold, som er omfattet af denne lov. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende betingelser som anført i stk. 2. Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr Bekendtgørelse om grænsekontrolsteder, inspektionscentre og kontrolsteder Veterinærkontrolbekendtgørelsen Bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

•••

Stk. 4 Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 3 skal der for forhold omfattet af §§ 47, 48 eller 51 eller regler udstedt i medfør heraf ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til dyreholdets størrelse.

•••

Stk. 5 Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af bestemmelser nævnt i stk. 1 eller overtrædelse af regler fastsat efter stk. 3 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen er fremkaldt nærliggende fare for spredning, herunder indslæbning, af de alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr, som er fastsat i medfør af § 25.

•••

Stk. 6 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside