14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om hold af dyr § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hold af dyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 06. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer og af de sygdomme, der er anført i de i § 25 nævnte lister 3 og 4, fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr, dele heraf eller animalske fødevarer, sæd, oocytter, embryoner af dyr samt gødning, hø, halm, dyrefoder og andre produkter og genstande, hvormed sygdomme og zoonotiske smitstoffer kan spredes. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud. Bekendtgørelse om tilladelse til nedgravning af pelsdyr Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr Hygiejnebekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 kan bl.a. omfatte:

 • 1) For dyrehold og vildtlevende dyr:

  • a) Særlige undersøgelser, herunder prøveudtagning med henblik på diagnosticering,

  • b) tilsyn,

  • c) mærkning,

  • d) behandling,

  • e) vaccination,

  • f) isolation,

  • g) særlige betingelser for levering af dyr,

  • h) aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted, eller slagtning på særlige vilkår og

  • i) destruktion.

 • 2) For produkter af dyr samt foder, gødning, slam og andet materiale, som kan være inficeret eller kontamineret:

  • a) særlige undersøgelser,

  • b) behandling,

  • c) mærkning,

  • d) påbud om særlig anvendelse,

  • e) særlige betingelser for levering af mælk, æg og andre produkter af dyr,

  • f) desinfektion,

  • g) tilintetgørelse,

  • h) opbevaring og bortskaffelse og

  • i) destruktion.

 • 3) For ejendomme, virksomheder, anlæg, maskiner og transportmidler, der anvendes til dyrehold:

  • a) Særlige krav til indretning og drift,

  • b) rengøring og desinfektion,

  • c) tilbagekaldelse af godkendelse,

  • d) tilsyn,

  • e) afspærring

  • f) tørlægning og

  • g) forbud mod tilledning og afledning af vand.

•••

Stk. 3 Ministeren kan forbyde eller begrænse eller fastsætte regler om enhver samling og flytning af dyr samt om flytning af produkter af dyr, foder og foderstoffer, gylle, gødning, slam, strøelse og andet materiale, som kan indebære risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer eller sygdomme, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr Hygiejnebekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om og meddele påbud om særlige foranstaltninger med henblik på behandling af andre end de i stk. 1 omhandlede sygdomme og sygelige tilstande og forbud mod anvendelse af dyr med disse lidelser. Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr Hygiejnebekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside