Lov om Hav- og Fiskerifonden Kapitel 1

Denne konsoliderede version af lov om Hav- og Fiskerifonden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1361 af 16. december 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016 og lov nr. 1518 af 18. december 2018

Kapitel 1 1 Anvendelsesområde
§ 1

Miljø- og Fødevareministeren og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres ressortområde yde støtte i Danmark fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i henhold til denne lov og EU-retsgrundlaget for fonden, som er:

  • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 14. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011 samt gennemførelsesretsakter hertil.

  • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006 samt gennemførelsesretsakter hertil.

  • 3) Øvrige regler fastsat af Unionen (EU) om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2 Ministrene kan i henhold til stk. 1 yde støtte til foranstaltninger vedrørende:

  • 1) Bæredygtig udvikling af fiskeri i henhold til afsnit V, kapitel I, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 2) Bæredygtig udvikling af akvakultur i henhold afsnit V, kapitel II, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 3) Kontrol, håndhævelse og dataindsamling som ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripolitik i henhold til afsnit V, kapitel VI, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 4) Bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder i henhold til afsnit V, kapitel III, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 5) Afsætning og forarbejdning i henhold til afsnit V, kapitel IV, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 6) Implementering af den integrerede havpolitik i henhold til afsnit V, kapitel VII, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 7) Finansielle instrumenter i henhold til afsnit IV i den i stk. 1, nr. 2, nævnte forordning.

§ 2

Miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres ressortområde fastsætte de regler, som er nødvendige for at etablere og administrere støtteordninger om de foranstaltninger, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 2 Ministrene kan fastsætte regler om de foranstaltninger, der kan ydes støtte til, ansøgning om støtte, betingelser for støtte, støtteniveau, beregning af og udbetaling af støtte, prioritering, udvælgelse af ansøgninger og afslag på ansøgninger samt revision og regnskab.

Stk. 3 Ministrene kan endvidere fastsætte regler om reduktion af ansøgt støtte og om bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af denne lovs bestemmelser og de i medfør af denne lov fastsatte bestemmelser og ved manglende overholdelse af EU-retsgrundlaget for denne lov, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om etablering og drift af lokale aktionsgrupper, der kan medvirke til administration af loven.