14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Hav- og Fiskerifonden § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hav- og fiskerifonden og bygger på lovbekendtgørelse nr. 19 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Miljø- og Fødevareministeren og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres ressortområde yde støtte i Danmark fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i henhold til denne lov og EU-retsgrundlaget for fonden, som er:

  • 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 14. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011 samt gennemførelsesretsakter hertil.

  • 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006 samt gennemførelsesretsakter hertil.

  • 3) Øvrige regler fastsat af Unionen (EU) om forhold, der er omfattet af denne lov.

•••

Stk. 2 Ministrene kan i henhold til stk. 1 yde støtte til foranstaltninger vedrørende:

  • 1) Bæredygtig udvikling af fiskeri i henhold til afsnit V, kapitel I, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 2) Bæredygtig udvikling af akvakultur i henhold afsnit V, kapitel II, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 3) Kontrol, håndhævelse og dataindsamling som ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripolitik i henhold til afsnit V, kapitel VI, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 4) Bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder i henhold til afsnit V, kapitel III, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 5) Afsætning og forarbejdning i henhold til afsnit V, kapitel IV, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 6) Implementering af den integrerede havpolitik i henhold til afsnit V, kapitel VII, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

  • 7) Finansielle instrumenter i henhold til afsnit IV i den i stk. 1, nr. 2, nævnte forordning.

•••
profile photo
Profilside