Lov om Haagerkonventionen af 2007 § 2

Denne konsoliderede version af lov om Haagerkonventionen af 2007 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Børne- og socialministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.)

Lov nr. 275 af 27. marts 2017

§ 2

Børne- og socialministeren træffer bestemmelse om konventionens anvendelse for Danmark.

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan træffe beslutning om at fremsætte indsigelser mod andre staters tiltrædelse af konventionen efter konventionens artikel 58, stk. 5. Ministeren orienterer et af Folketinget nedsat udvalg om beslutning om ikke at fremsætte indsigelser efter konventionens artikel 58, stk. 5, mod en stats tiltrædelse af konventionen.

Stk. 3 Børne- og socialministeren kan bestemme, at loven helt eller delvis finder anvendelse på overenskomster om ændring af konventionen.

Stk. 4 Børne- og socialministeren udpeger en centralmyndighed, jf. konventionens artikel 4, og fastsætter regler for dens virksomhed. Efter forhandling med vedkommende minister kan børne- og socialministeren fastsætte regler om overladelse af bestemte dele af centralmyndighedens opgaver til andre myndigheder.