Lov om grønlandsk flag

Denne konsoliderede version af lov om grønlandsk flag er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om et særligt grønlandsk flag

Lov nr. 222 af 06. juni 1985

§ 1

Der anerkendes et særligt grønlandsk flag.

Stk. 2 Flagets udformning fastsættes ved kgl. resolution.

§ 2

Grønlands hjemmestyre fastsætter ved landstingslov regler om det grønlandske flags anvendelse i Grønland og på skibe, der er indregistreret med hjemsted i Grønland.

§ 3

Rigsmyndighederne anvender Dannebrog i Grønland.

Stk. 2 Private kan på land anvende Dannebrog.

§ 4

Det grønlandske flag kan uden særlig tilladelse i det enkelte tilfælde anvendes i den øvrige del af riget.

§ 5

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.