Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 552 af 29. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 601 af 12. april 2021

§ 3

Styrelsen for Patientklager modtager, oplyser og afgør sager efter denne lov.

Stk. 2 Det er alene den person, som har været indirekte eksponeret for asbestfibre, der kan ansøge om godtgørelse. Afgår ansøgeren ved døden, efter at ansøgningen er modtaget i Styrelsen for Patientklager, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Styrelsen for Patientklager efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.