Lov om fremtidsfuldmagter § 21

Denne konsoliderede version af lov om fremtidsfuldmagter er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 618 af 08. juni 2016,
som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018

§ 21

Familieretshuset fører tilsyn med den, der har fremtidsfuldmagt.

Stk. 2 Bliver Familieretshuset gennem henvendelse eller på anden måde opmærksom på forhold, som må antages at stride mod fuldmagtsgiverens interesser, kan Familieretshuset iværksætte en undersøgelse af forholdet.

Stk. 3 Den, der har fremtidsfuldmagt, skal efter anmodning give de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet, og efterkomme Familieretshusets pålæg.

Stk. 4 Familieretshuset kan i øvrigt indhente oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at varetage tilsynet. § 6, stk. 2 og 3, finder i den forbindelse tilsvarende anvendelse.