Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 465 af 20. marts 2021, lov nr. 1538 af 12. december 2023 og lov nr. 1539 af 12. december 2023

§ 9

Tilgodehavende feriemidler hos en arbejdsgiver forfalder uanset § 8 til betaling til fonden, senest samtidig med at arbejdsgiverens virksomhed opløses, ophører eller opgiver den tilknytning til Danmark, som udløste de registrerede krav på tilgodehavende feriemidler. Tilgodehavende feriemidler forfalder i øvrigt ved arbejdsgiverens konkurs eller arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling. Arbejdsgiveren skal endvidere indbetale tilgodehavendet ved afvikling af sine aktiviteter.

Stk. 2 I forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en virksomhed kan overdrageren og erhververen i fælleskab meddele fonden, at erhververen overtager overdragerens forpligtelse vedrørende tilgodehavende feriemidler over for fonden.