Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 1. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 465 af 20. marts 2021, lov nr. 1538 af 12. december 2023 og lov nr. 1539 af 12. december 2023

§ 7

Fonden giver arbejdsgiveren meddelelse om størrelsen af indekseringen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren eller den, som beskæftigelsesministeren bemyndiger hertil, fastsætter hvert år senest den 31. maj, dog i 2021 inden førtidig udbetaling af feriemidler efter kapitel 5 a, størrelsen af den indeksering, arbejdsgiverne skal anvende til at regulere de tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiverne skal indbetale til fonden.

Stk. 3 Ved indbetaling efter § 6, stk. 2, straksopkrævning, opkrævning efter § 9, stk. 1, og § 10 og anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond efter § 22 beregnes forholdsmæssig indeksering for perioden fra den seneste indeksering efter § 7, stk. 1 og 2, til og med den måned, hvor der er frist for indbetaling, eller hvor der sker anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 22, stk. 1. Den forholdsmæssige indeksering beregnes ved anvendelse af den senest fastsatte indekseringssats, jf. stk. 2.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fondens meddelelse til arbejdsgiverne. Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler