Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020 og lov nr. 465 af 20. marts 2021

§ 6

Arbejdsgiveren indbetaler efter indberetningen efter § 3 tilgodehavende feriemidler for hver lønmodtager til fonden, medmindre arbejdsgiveren tilkendegiver, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling efter §§ 8 og 9, jf. dog § 3, stk. 5, 2. pkt.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, skal årligt senest den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiveren fortsat vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. stk. 1.

Stk. 3 En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, kan til enhver tid frivilligt indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler tillagt de foretagne årlige indekseringer, jf. stk. 4 og § 7.

Stk. 4 Feriemidler, der er indbetalt efter stk. 3, indekseres efter § 7. Indekseringen er forholdsmæssig for perioden fra den seneste indeksering efter § 7 og frem til og med den måned, hvori indbetaling finder sted.

Stk. 5 Ved en arbejdsgivers fulde indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler med tillæg af indeksering, jf. stk. 4 og § 7, ophører arbejdsgiverens forpligtelser over for fonden vedrørende den pågældende lønmodtager.