Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 28

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020 og lov nr. 465 af 20. marts 2021

§ 28

En lønmodtager, som ønsker at benytte sig af retten efter § 48 a, stk. 3, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved det samtidig fremsatte forslag til lov om ferie, til at afholde op til 8,4 feriedage optjent i 2019 som særlige fondsferiedage med feriebetaling fra fonden, skal indgive ansøgning til fonden herom.

Stk. 2 Feriebetaling efter stk. 1 udgør 12,5 pct. af lønindkomsten i optjeningsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019.

Stk. 3 Udbetaling efter stk. 2 fratrækkes lønmodtagerens krav mod fonden på tilgodehavende feriemidler efter § 12. Forud for høring af lønmodtageren efter § 4, stk. 1, skal fonden undersøge, om lønmodtageren har fået udbetalt feriebetaling efter stk. 2, som skal fratrækkes ved opgørelsen af lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler.

Stk. 4 Udbetaling efter stk. 2 og fradrag efter stk. 3 er uden betydning for arbejdsgiverens pligt til indberetning, opgørelse og betaling af tilgodehavende feriemidler efter kapitel 2 og 3. Fradrag i lønmodtagerens krav på tilgodehavende feriemidler, jf. stk. 3, skal ikke indgå i opgørelsen af, hvad arbejdsgiveren skal indbetale til fonden.

Stk. 5 Feriebetaling efter stk. 2 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser. Feriebetalingen medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang den træder i stedet for øvrig feriegodtgørelse. Udbetalingen som nævnt i 1. pkt. henregnes til A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, og medregnes til grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragsloven. Kildeskattelovens § 49 B finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om særlige fondsferiedage, herunder regler for opgørelse og afholdelse af fondsferiedage, regler om lønmodtagerens ansøgning og ansøgningsfrist ud fra hensyn til bl.a. ferieplanlægning og regler om fondens administration. Bekendtgørelse om fondsferiedage