Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 26

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 465 af 20. marts 2021, lov nr. 1538 af 12. december 2023 og lov nr. 1539 af 12. december 2023

§ 26

Afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 Klagen indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Ved Ankestyrelsens behandling af sagerne finder kapitel 9 a og kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Stk. 3 Fondens afgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1, om førtidig udbetaling efter en ansøgningsrunde i 2020 kan ikke påklages til Ankestyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Klage over afgørelser om arbejdsgivers indbetaling samt fondens beregning af indeksering og renter af tilgodehavende feriemidler i medfør af §§ 5-10 og regler fastsat i medfør af § 11 og afgørelser om opkrævning af arbejdsgiverbidrag efter regler fastsat i medfør af § 19, stk. 6, skal indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Fonden vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver fonden ikke klageren fuldt ud medhold, sender fonden klagen og begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.