Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 17c

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020 og lov nr. 465 af 20. marts 2021

§ 17c

Fonden kan optage statslån til førtidig udbetaling af feriemidler efter § 17 a.

Stk. 2 Lånet forrentes efter § 7, og forrentningen tilskrives hovedstolen.

Stk. 3 Når der sker en indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler, foretages der et afdrag på lånet svarende til de udbetalte feriemidlers forholdsmæssige andel af de samlede tilgodehavende feriemidler for indbetalingens tilhørende lønmodtagere. Tilskrivningen af renter for et afdrags andel af det samlede udestående stopper på tidspunktet, hvor fonden modtager den tilhørende indbetaling fra en arbejdsgiver.

Stk. 4 Statens andel af feriemidler, der frem til den 31. december 2020 er indbetalt af FerieKonto eller private feriekasser til fonden, afdrages, når lønmodtagers individuelle tilgodehavende feriemidler er opgjort. Feriemidlerne forrentes ikke. Dog fragår et eventuelt negativt afkast forholdsmæssigt i fondens afdrag.

Stk. 5 Finansministeren fastsætter de nærmere vilkår for låneordningen, herunder for udbetaling af lånet, opgørelse af lånets hovedstol, renteberegning, betalingsfrister for fondens afdrag og fondens rapportering om lånet.