Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 15

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020 og lov nr. 465 af 20. marts 2021

§ 15

Fonden udbetaler tilgodehavende feriemidler med tillæg af regulering, jf. § 13, stk. 2, til lønmodtageren, når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen i henhold til kapitel 1 i lov om social pension, jf. dog stk. 2-5. Lønmodtageren og fonden kan aftale, at tilgodehavende feriemidler udbetales på et senere tidspunkt.

Stk. 2 Fonden udbetaler efter ansøgning tilgodehavende feriemidler til lønmodtagere, der har forladt arbejdsmarkedet, når lønmodtageren

Stk. 3 Ved en lønmodtagers død udbetaler fonden tilgodehavende feriemidler til dødsboet.

Stk. 4 Fonden skal udbetale tilgodehavende feriemidler til lønmodtagere, hvis samlede tilgodehavende feriemidler på indberetningstidspunktet ikke overstiger 1.500 kr.

Stk. 5 Fonden har ikke pligt til at opfylde krav på udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 1, 2 og 4 før den 1. oktober 2021.

Stk. 6 Fonden kan kræve udbetalte tilgodehavende feriemidler, som lønmodtageren ikke har krav på, tilbagebetalt.