Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 58 af 30. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 496 af 01. maj 2019, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020 og lov nr. 465 af 20. marts 2021

Kapitel 3 1 Arbejdsgivers betaling
§ 6

Arbejdsgiveren indbetaler efter indberetningen efter § 3 tilgodehavende feriemidler for hver lønmodtager til fonden, medmindre arbejdsgiveren tilkendegiver, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling efter §§ 8 og 9, jf. dog § 3, stk. 5, 2. pkt.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, skal årligt senest den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiveren fortsat vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. stk. 1.

Stk. 3 En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt samtlige tilgodehavende feriemidler til fonden, kan til enhver tid frivilligt indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler tillagt de foretagne årlige indekseringer, jf. stk. 4 og § 7.

Stk. 4 Feriemidler, der er indbetalt efter stk. 3, indekseres efter § 7. Indekseringen er forholdsmæssig for perioden fra den seneste indeksering efter § 7 og frem til og med den måned, hvori indbetaling finder sted.

Stk. 5 Ved en arbejdsgivers fulde indbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler med tillæg af indeksering, jf. stk. 4 og § 7, ophører arbejdsgiverens forpligtelser over for fonden vedrørende den pågældende lønmodtager.

§ 7

Fonden giver arbejdsgiveren meddelelse om størrelsen af indekseringen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren eller den, som beskæftigelsesministeren bemyndiger hertil, fastsætter hvert år senest den 31. maj, dog i 2021 inden førtidig udbetaling af feriemidler efter kapitel 5 a, størrelsen af den indeksering, arbejdsgiverne skal anvende til at regulere de tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiverne skal indbetale til fonden.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fondens meddelelse til arbejdsgiverne. Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

§ 8

Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der når folkepensionsalderen i henhold til kapitel 1 i lov om social pension i perioden fra den 1. marts i afgørelsesåret og frem til udgangen af februar måned i det følgende år. I 2021 træffes endvidere afgørelse om indbetaling af andre tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som har opnået folkepensionsalderen før den 1. marts 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret.

Stk. 2 Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som i perioden fra den 1. marts i det forudgående år og frem til udgangen af februar måned i afgørelsesåret har fået udbetalt tilgodehavende feriemidler efter § 15, stk. 2, eller hvor lønmodtageren i denne periode er afgået ved døden. Fonden træffer tillige hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, hvis samlede indberettede tilgodehavende feriemidler på dette tidspunkt ikke overstiger 1.500 kr. I 2021 træffes endvidere afgørelse om indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der er afgået ved døden inden udgangen af februar 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret.

Stk. 3 Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om, at forholdsmæssig indeksering efter § 6, stk. 4, som vedrører perioden fra den 1. juni i det forudgående år til den 31. maj i afgørelsesåret, skal indbetales af arbejdsgiveren til fonden senest den 1. september i afgørelsesåret.

§ 9

Tilgodehavende feriemidler hos en arbejdsgiver forfalder uanset § 8 til betaling til fonden, senest samtidig med at arbejdsgiverens virksomhed opløses, ophører eller opgiver den tilknytning til Danmark, som udløste de registrerede krav på tilgodehavende feriemidler. Tilgodehavende feriemidler forfalder i øvrigt ved arbejdsgiverens konkurs eller arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling. Arbejdsgiveren skal endvidere indbetale tilgodehavendet ved afvikling af sine aktiviteter.

Stk. 2 I forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en virksomhed kan overdrageren og erhververen i fælleskab meddele fonden, at erhververen overtager overdragerens forpligtelse vedrørende tilgodehavende feriemidler over for fonden.

§ 10

Undlader en arbejdsgiver, der ikke har indbetalt tilgodehavende feriemidler, at tilkendegive, at denne ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. § 6, stk. 1, eller at bekræfte, at denne fortsat ønsker at beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. § 6, stk. 2, skal fonden umiddelbart efter fristen for indberetning, jf. § 3, stk. 1, eller fristen for bekræftelse, jf. § 6, stk. 2, sende en rykkerskrivelse til den pågældende arbejdsgiver. Foreligger der ikke svar inden 4 uger fra modtagelse af rykkerskrivelsen, forfalder samtlige tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiveren, medmindre manglende tilkendegivelse eller rettidig bekræftelse er undskyldelig og uden betydning for udsigten til, at der vil ske betaling. Fonden kan fastsætte en frist for dokumentation heraf. Rykkerskrivelsen kan pålægges gebyr.

Stk. 2 Undlader en arbejdsgiver at indbetale tilgodehavende feriemidler, der er forfaldne, jf. § 3, stk. 5, 2. pkt., § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, §§ 8 og 9 og § 10, stk. 1, skal fonden, når dette ikke allerede er sket, sende en rykkerskrivelse til arbejdsgiveren med krav om indbetaling af samtlige tilgodehavende feriemidler inden 4 uger. Kravet om rykkerskrivelse gælder dog ikke ved forfald som følge af arbejdsgiverens konkurs eller arbejdsgiverens død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling, eller hvor boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling. Rykkerskrivelsen kan pålægges gebyr.

§ 11

Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiveres indbetaling af tilgodehavende feriemidler efter §§ 3, 5, 6 og 8-10, herunder om indbetalingstidspunkt og om de oplysninger, der skal ledsage indbetalingen. Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om en arbejdsgivers meddelelse til fonden om, at arbejdsgiveren vil beholde ikkeforfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden, jf. § 6, stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden og vilkårene for sanktioner og håndhævelse i forbindelse med mangelfuld indbetaling af tilgodehavende feriemidler, herunder om, hvornår der foreligger undskyldelighed efter § 10, stk. 1, 2. pkt., og om opkrævning af gebyrer for rykkerskrivelser efter § 10 og niveauet herfor. Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler