Lov om forsøgsordning for frie bymidter

Denne konsoliderede version af lov om forsøgsordning for frie bymidter er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 613 af 11. juni 2024

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Til og med den 31. december 2029 iværksættes forsøg med afprøvning af tiltag, der kan understøtte bylivet i bymidterne i byer omfattet af § 2, stk. 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte regler om, at forsøgsperioden for en eller flere bymidter forlænges til og med den 31. december 2031.

§ 2

Loven finder anvendelse inden for bymidterne i følgende byer, jf. dog § 8:

 • 1) Rødekro, Aabenraa Kommune.

 • 2) Assens, Assens Kommune.

 • 3) Grindsted, Billund Kommune.

 • 4) Rønne, Bornholms Regionskommune.

 • 5) Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune.

 • 6) Sakskøbing, Guldborgsund Kommune.

 • 7) Ikast, Ikast-Brande Kommune.

 • 8) Vamdrup, Kolding Kommune.

 • 9) Nordborg, Sønderborg Kommune.

 • 10) Otterup, Nordfyns Kommune.

 • 11) Odder, Odder Kommune.

 • 12) Nykøbing S, Odsherred Kommune.

 • 13) Støvring, Rebild Kommune.

 • 14) Hornslet, Syddjurs Kommune.

Stk. 2 Bymidterne i de byer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, 6-8 og 10-12, er afgrænset i kommuneplanen for den enkelte kommune, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 3, i lov om planlægning.

Stk. 3 Bymidterne i de byer, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, 9, 13 og 14, er afgrænset i bilag 1.

Kapitel 2 1 Forsøg efter lov om planlægning
§ 3

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde anvende dispensationskompetencen efter § 19, stk. 1, i lov om planlægning, selv om dispensationen er i strid med principperne i den pågældende plan.

Stk. 2 Ved dispensation efter stk. 1 finder § 21, stk. 1, i lov om planlægning ikke anvendelse.

Kapitel 3 1 Forsøg på erhvervsområdet
§ 4

Kommunalbestyrelsen kan yde en fysisk eller juridisk person tilskud til leje af erhvervslejemål på markedsvilkår, når lejemålet har været ubenyttet i mindst 90 dage.

Stk. 2 § 14, stk. 4 og 5, i lov om erhvervsfremme finder ikke anvendelse for tilskud, som kommunalbestyrelsen yder i medfør af stk. 1.

§ 5

Kommunalbestyrelsen kan erhverve eller leje bebyggede ejendomme på markedsvilkår til brug for velfærdsfunktioner, herunder borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturtilbud, fritidsaktiviteter m.v. Velfærdsfunktionerne kan være kommunale, private m.v.

§ 6

Kommunalbestyrelsen kan på markedsvilkår udleje op til 40 pct. af det samlede areal i bygninger, der indeholder velfærdsfunktioner, herunder bygninger på de bebyggede ejendomme, som kommunalbestyrelsen har erhvervet eller lejet efter § 5.

Stk. 2 Udlejning efter stk. 1 kan ske til en lejer, der ikke tilbyder folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

§ 7

Kommunalbestyrelsen kan uddele gaver til borgere med henblik på at fremme en adfærd, der understøtter bylivet i bymidten.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen må uddele gaver efter stk. 1 til en samlet værdi af maksimalt 250.000 kr. i forsøgsperioden, jf. § 1. Værdien af en gave må ikke overstige 150 kr.

Kapitel 4 1 Ophævelse af fredskovspligt efter lov om skove
§ 8

Miljøministeren kan efter ansøgning ophæve fredskovspligten, jf. lov om skove, på følgende arealer:

 • 1) Areal i Aabenraa Kommune, der er nødvendigt for, at der i bymidten i Rødekro, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, kan skabes et byrum mellem stationsområdet og den øvrige bymidte, jf. bilag 2.

 • 2) Areal i Rebild Kommune, der er nødvendigt for, at der i bymidten i Støvring, jf. § 2, stk. 1, nr. 13, kan skabes et byrum med forskellige funktioner i tilknytning til jernbanestationen, jf. bilag 2.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter vilkår for afgørelser efter stk. 1, herunder

 • 1) at et andet areal på mindst 200 pct. af det areal, hvor fredskovspligten ophæves, bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov), og

 • 2) at fredskovspligten genindtræder på arealet, hvis det projekt, der nødvendiggør ophævelse af fredskovspligten, jf. stk. 1, ikke er igangsat i forsøgsperioden, jf. § 1.

Stk. 3 Bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer m.v. finder anvendelse ved fastsættelse af øvrige vilkår vedrørende erstatningsskov omfattet af stk. 2, nr. 1, og finder i øvrigt anvendelse på sådan erstatningsskov.

§ 9

Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed til at udøve de beføjelser, der i § 8 er tillagt ministeren.

Stk. 2 Afgørelser truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1 kan ikke påklages til miljøministeren.

Kapitel 5 1 Tilskud til bymidter omfattet af forsøgsordningen
§ 10

Ministeren for byer og landdistrikter kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen yde tilskud til etablering af velfærdsfunktioner, fornyelse af bymidten og andre bylivsskabende projekter.

Stk. 2 Ministeren for byer og landdistrikter fastsætter nærmere regler om udmøntning, herunder tildeling og anvendelse, af tilskud efter stk. 1.

§ 11

Udbetaling Danmark udbetaler tilskud efter § 10, stk. 1, og udfører dele af den efterfølgende administration heraf. Staten afholder udgifterne til Udbetaling Danmarks administration gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Ministeren for byer og landdistrikter fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud efter § 10, stk. 1, herunder om Udbetaling Danmarks administration af sagerne.

Kapitel 6 1 Forlængelse, offentliggørelse, indberetning og evaluering af forsøg
§ 12

Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte regler om forlængelse af forsøgsperioden, jf. § 1, stk. 2, og regler om kommunalbestyrelsens offentliggørelse, indberetning og evaluering af forsøg, herunder dataindsamling, der iværksættes efter denne lov.

Kapitel 7 1 Ikrafttrædelse
§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Kapitel 8 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 14

(Udeladt)