Lov om forskellige forhold ved Grønlands Selvstyre § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre

Lov nr. 474 af 12. juni 2009,
som ændret ved lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 8

Den, der ved lovens ikrafttræden er ansat som biskop over Grønlands stift, tilbydes fra dette tidspunkt ansættelse som tjenestemand under vedkommende grønlandske myndighed med løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de for den pågældende under ansættelsen i staten gældende.

Stk. 2 Hvis biskoppen ikke ønsker at overgå til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed, opretholdes ansættelsesforholdet til staten, men den pågældende varetager sin tjeneste under pågældende grønlandske myndighed. Biskoppen har ikke krav på rådighedsløn eller pension som følge af bestemmelsen i 1. pkt. Bestemmelserne i § 37 a, stk. 5, i lov om statens tjenestemænd i Grønland og § 24 b, stk. 3, jf. stk. 1 og 2, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland finder tilsvarende anvendelse.